نام کامل شرکت: عصار طلایی تبریز

نام تجاری شرکت: زردینه

موضوع فعالیت: بسته بندی - تخم مرغ مایع

مدیر عامل: علیرضا باقری بنابی

آدرس دفتر:  

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وب‌سایت:

پست الکترونیک: